Onnistumisen iloa ja osallisuutta – Tervetuloa sosiaaliseen sirkukseen 

Mikä toiminta voisi olla avuksi, kun lapsi tai nuori haluaisi:

 • Tutustua toisiin ja kehittää kaveritaitojaan
 • Harjaannuttaa motorisia taitojaan
 • Löytää luovuutensa tai rohkeutensa
 • Saada onnistumisen kokemuksia
 • Kasvattaa luottamusta niin itseen kuin muihinkin

On olemassa paikka, jossa näiden tärkeiden taitojen yhdistyminen ja harjoittelu on mahdollista — nimittäin sosiaalinen sirkus! 

Hyvinvointia sirkuksesta

Sirkustoiminta harjoittaa taitoja monipuolisesti ongelmaratkaisusta, sinnikkyyteen ja tarkkaavaisuuden suuntaamiseen – sensomotorisista taidoista puhumattakaan. Ehkä isoimpana tekijänä on kuitenkin onnistumisen ja pystyvyyden kokemusten mahdollistaminen. Parhaimmillaan sirkusmenetelmillä voidaan tukea myös osallisuutta ja osallistumista omassa lähiympäristössä ja yhteiskunnassa laajemminkin. Minä tulee näkyväksi – merkitykselliseksi. Tällaista on sosiaalinen sirkus!

Sosiaalinen sirkus tarkoittaa sirkustoimintaa, joka tähtää osallistujien hyvinvoinnin parantamiseen. Sirkus toimii silloin välineenä muiden taitojen tai tavoitteiden saavuttamiseen. Näitä tavoitteita voivat olla vaikkapa sosiaalisten taitojen kehittäminen, itsesäätelyn opettelu, osallisuuden ja toimijuuden tukeminen, tai motoriikan harjoittaminen. Sirkustoiminta on aivan tutkitusti monipuolinen työkalu hyvinvoinnin lisäämisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. Suomessa sosiaalista sirkusta on toteutettu ja kehitetty suunnitelmallisesti jo vuosikymmenen ajan, muun muassa Tampereen Yliopiston tukemilla hankkeilla.

Tule sellaisena kuin olet

Sovellettuna toimintana sirkus sopii mitä erilaisimmille ryhmille ikään, tuen tarpeeseen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Tavoitteena on tuottaa matalan kynnyksen toimintaa, joka voimaannuttaa osallistujiaan. Sirkus on jo lähtökohdiltaan erilaisuuden, erityisyyden ja yhteisöllisyyden tyyssija: kaikki ovat tervetulleita ja juhlittuja juuri sellaisena kuin ovat.

Sirkuksen toiminnasta löytyy monenlaisia lajeja, joista jokaiselle on löydettävissä jotakin sopivaa. Kokeiltavina lajeina sosiaalisessa sirkuksessa voivat olla esimerkiksi akrobatia, trampoliini, ilma-akrobatia trapetseilla tai kangaskeinuilla, tasapainoilua nuoralla ja yksipyöräisellä, jongleerausta erilaisilla välineillä, vanteen käyttöä, klovneriaa ja taikuutta. Avustaja tai ohjaaja on lähellä tukena ja turvana välillä aivan konkreettisestikin, kuten esimerkiksi tasapainoilua treenattaessa.

Sosiaalisen sirkuksen toiminnan suunnittelussa korostuu osallistujaryhmien valmiuksien ja kiinnostuksenkohteiden huomiointi, sekä osallistumisen esteiden poistaminen. Ryhmien valmiuksista riippuen sosiaalisen sirkuksen toiminnot koostetaan mahdollisimman toimiviksi. Tällaisia keinoja voivat olla muun muassa visualisointi, tuntien toistuva rakenne, yllätysten välttäminen, omista virheistä avoimesti kertominen ja rauhoittavien paikkojen luominen tilaan.

Usein sirkustoiminnan positiiviset vaikutukset ovat nähtävissä jo heti harjoitusten aikana, mutta myös sen jälkeen. Hyödyt voivat kantaa pitkälle arkeen ja opitut taidot auttavat muidenkin elämän osa-alueiden haasteissa.

Minä osaan, minä pystyn

Sosiaalisen sirkuksen osallistujan tavoitteiksi voi asettaa vaikkapa jotakin näistä:

 • Onnistumisen kokemukset
 • Rohkeus kokeilla ja epäonnistuakin
 • Sosiaalisten taitojen kehittyminen
 • Keskittymiskyvyn parantuminen
 • Oman kehon hahmottaminen
 • Ilon ja huumorin tuottaminen
 • Oma-aloitteisuuden kasvaminen
 • Itsetunnon kasvaminen

Sirkustoiminta on erinomainen ja monipuolinen työkalu myös toimintaterapiassa tai muissa terapiaympäristöissä. Sirkus mahdollistaa minäpystyvyyden kokemusten saamisen uudenlaisessa kontekstissa, jossa jokainen voi hämmästyä rohkeudestaan ja oppimiskyvystään. Sosiaalisen sirkuksen tavoitteena onkin tuottaa osallistujalle hyviä kokemuksia — onnistumisia, itsensä ylittämistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Minä uskallan, minä osaan, minä pystyn!

Lähteet:

Hyttinen, Hilkka (2011): Sosiaalisen sirkuksen hyvien käytänteiden opas. Tutkivan teatterityön keskuksen julkaisu.

Suomen nuorisosirkusliitto: https://snsl.fi/sosiaalinen-sirkus/#.ZCFxbtMzbBI

Sorin sirkus: https://www.sorinsirkus.fi/sosiaalinen-sirkus/

Sirkuksen tiedotuskeskus: https://sirkusinfo.fi/sirkus-suomessa/koulutus-ja-opiskelu/sosiaalinen-sirkus/


Lue uusin blogikirjoituksemme
 • Turvaa oppivat aivot

  Turvaa oppivat aivot

  Leikki on lapsen luontainen tapa toimia ja keskeisimpiä osallistumisen muotoja lapsuusiässä, mutta millainen leikki on kehittävää ja hyvinvointia tukevaa? Onko tärkeää se, miltä leikki näyttää vai onko sittenkin kysymys lapsen sisäisestä kokemuksesta?

  Lue lisää!

Lue edellinen blogikirjoituksemme