TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Toiminta Akatemia Oy

Ilmarinkatu 16B
33500 Tampere

Yhteyshenkilö 
Oskari Peltola
akatemia@toiminta.net

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, jäsenyyden, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä ilmoittautumis-, tilaus-, osto- tai muita asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Käsittelyä voidaan suorittaa joidenkin tapahtumien osalta myös Rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteutumisen takaamiseksi. Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät kyseessä olevaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua muuta tarkoitusta koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Rekisterin tietosisältö ja henkilöryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat rekisterinpitäjän ilmoittautumislomakkeella tietonsa syöttäneitä tapahtumaan osallistujia, tilaajia, jäseniä, sähköpostilistalle ilmoittautuneita tai muuten markkinointiluvan antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä ilmottautumislomakkeen käyttötarkoituksesta riippuen erilaisia osallistumisen, tilauksen, jäsenyyden tai laskutuksen hoitamiseksi tarpeellisia tietoja, muun muassa ilmoittautuneen etu- ja sukunimi ja yhteystiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja:

  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • osoite
  • syntymäaika
  • allergiatiedot
  • laskutustiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Palvelun tarjoajalla ja yhtiöillä, jotka kuuluvat samaan konserniin on oikeus henkilörekisterin tietojen perusteltuun käyttöön ja luovutukseen, kuten suoramarkkinointiin tai markkinatutkimukseen. Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtumien sidosryhmien kesken. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Ilmoittautumislomakkeen lähettäminen on SSL-suojattu.  Ilmoittautumisjärjestelmän käyttämät palvelimet sijaitsevat Suomessa. Tietoja säilytetään teknisesti hyvin suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja tunnistautumisen. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Toiminta Akatemia Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja valvotaan ja käsitellään luottamuksellisesti, ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla  henkilöllä on oikeus muun muassa:

Tarkastusoikeus
Rekisteröity henkilö tai hänen valtuuttamansa edustajansa voi tarkastaa, mitä tietoja henkilöstä on merkitty henkilörekisteriin, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisteritietojen korjaaminen
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Rekisteröidyllä on myös henkilötietolainsäädännön mukaisesti oikeus kieltää häntä koskevien tietojen luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.